The FOKKER FAMILY.

Fokker F27 Friendship
Photo with permission from Jean Pierre Bezard.

Fokker F28 Fellowship.
Photo with permission from Jean Pierre Bezard.

Fairchild F-27
Photo with permission from Gary Vincent.

Fairchild FH-227

Fokker 50

Fokker 70

Fokker F100

VFW-Fokker 614